Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Навчально-методичний відділ

Завідувач навчально-методичного відділу    ОТВЕРЧЕНКО Галина Харитонівна

Навчально-методичний відділ починає свою історію з часу заснування Криворізького гірничорудного інституту.

Навчальний процес організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, у галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

В університеті навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Законів України „Про вищу освіту”, „Про мови”, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні та інших нормативних документів з питань освіти. Координаційну роботу з організації навчально-виховного процесу та його вдосконалення здійснює навчально-методичний відділ під керівництвом Отверченко Галини Харитонівни.       

На всіх кафедрах університету активно працюють  методичні семінари (предметні комісії), які є осередками навчальної та науково-методичної роботи. У полі їх зору постійно перебувають актуальні проблеми методики викладання у ВНЗ на сучасному етапі.

В університеті функціонують науково-методична рада університету, вчені ради факультетів, методичні комісії кафедр, на яких розглядаються нормативно-методичні матеріали з різних напрямів навчально-методичного процесу. Навчально-методичний відділ бере участь у підготовці матеріалів до засідання Вченої ради університету, науково-методичної ради університету, ради ректорів та ін.

Переглянуто робочі програми, плани практичних, семінарських та лабораторних занять; розроблено і видано навчально-методичні матеріали для забезпечення студентів методичною літературою і матеріалами.

На підрозділ покладаються обов’язки складання розкладу занять, екзаменів, навчального навантаження кафедр, контроль за відвідуванням занять, організація роботи державних іспитів та захисту дипломних проектів. Завданням навчально-методичного відділу є також підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу, організація і проведення навчальних та виробничих практик студентів та працевлаштування випускників.

Єдина Країна! Единая Страна!