Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Науково-педагогічна довідка завідувача кафедри філософії і соціальних наук д.ф.н., професора В.Ф.Капіци

      Професор В.Ф.Капіца працює в Криворізькому національному університеті з лютого 1969 року і має загальний науково-педагогічний стаж 36 років. Його науково-дослідницька, педагогічно-виховна і суспільна діяльність відзначається активністю і має плідні результати.  У 1991 році  захистив докторську дисертацію, а в 1994 році йому присвоюється звання професора. З 1995 року  д.ф.н., професор В.Ф.Капіца працює завідувачем кафедри філософії.
      За час своєї роботи показав високу професійну самовіддачу, зробив значний внесок у розвиток освіти і науки, на  покращення виховної і громадської діяльності. Ним розроблено багато актуальних соціально-гуманітарних проблем, створені інноваційно-методологічні засади сучасної філософії, культурології, гносеології, онтології, розвитку українського національного світогляду, ноосферо-синергетичного пізнання як нового перспективного напрямку в науці. Ним опубліковано 14 монографій, видано вісім навчальних посібників із філософії, права, гносеології і культурології, підготовлено й опубліковано 15 збірників з актуальних проблем вищої школи в якості автора і наукового редактора.
    Професор В.Ф.Капіца высококваліфікований фахівець у своїй сфері професійної діяльності. Він викладає базову навчальну дисципліну «Філософія». Окрім філософії окремими розділами читає для аспірантів «Історію філософії», «Онтологію» і «Гносеологію». Розробив і викладав для студентів Філософський спецкурс в аспекті «Філософія культури» і «Філософія науки», а також Політолого-соціологічний курс у контексті філософії цивілізації, теорії інформаційного суспільства, основ демократії. З ініціативи В.Ф.Капіци створений комплекс філософсько-методологічного та інноваційного розвитку сучасного суспільства: «Філософсько-методологічні засади культурно-інформаційної суспільної системи» (видана монографія), «Основи європейського права» (монографія), «Соціокультурні трансформації інформаційного суспільства» (монографія), «Соціокультурний постіндустріальний розвиток Кривбасу» (організована конференція і видано два збірника з представленням конкретних рекомендацій, проектів і програм).
   Професор В.Ф.Капіца цілеспрямовано формує школу з філософсько-культурних проблем суспільства, культури національної свідомості і світогляду:  «Українська національна ідея» (монографія), «Практична гуманізація навчального процесу в контексті української національної ідеї» (конференція і збірник), «Українська національна свідомість» (монографія), «Історико-філософські засади національних світоглядних уявлень» (монографія), «Світоглядні трансформації українського суспільства в процесі демократичних перетворень» (монографія). Професор В.Ф.Капіца започаткував   новий єврокультурний напрямок у філософії права; по створенню теоретико-методологічних і праксеологічних засад цивілізаційної свідомості громадян України:  «Культура управління персоналом» (монографія), «Адміністративне право» з розробленими трьома спеціалізованими робочими програмами і змістовними модулями згідно стандартів ОПП ГСВО (монографія), «Підприємницьке право» (монографія), «Кримінальне право» на євроцивілізаційних засадах (монографія),  «Корпоративна культура управління великою господарською організацією» (монографія). Він цілеспрямовано займається актуальними проблемами   реформування національної вищої освіти і модернізації гуманітарної підготовки молодих фахівців в контексті Болонської угоди і національного освітнього досвіду: це проблеми гуманітаризації навчального процесу, регіональної вищої освіти, її багатоступеневості і безперервності, ефективних     шляхів удосконалення. Ним організовано вісім Міжвузівських конференцій і опубліковані відповідні збірники. В останніх з них, - «Філософсько-методологічні засади розвитку сучасної освіти» та «Світоглядні трансформації сучасного суспільства» - розроблені  «Культурно-світоглядна парадигма трансформації національної вищої освіти», «Трансформація світоглядних уявлень молоді в умовах демократичних перетворень українського суспільства», «Проблеми інноваційного розвитку сучасного суспільства» з виданням відповідних збірників і міжвузівських рекомендацій з проблем формування європейського освітнього світогляду. Загалом ним створено 69 концептуально-методологічних розробок, і в цьому аспекті формується новий креативно-синергетичний напрямок навчально-виховного процесу. Видано три концептуальні монографії: «Філософсько-методологічні засади креативно-синергетичного світорозуміння», «Синергетика ноосфери і метафізики знання», «Гносеологічний розвиток знання і ноуменальне пізнання», «Онтологічні виміри буття і всеєднісна реальність сущого».
    Фундаментальні теоретико-методологічні розробки професор В.Ф.Капіца обґрунтовує конкретними соціологічними дослідженнями. Він був організатором і керівником досліджень на 34 підприємствах Кривбасу,   України   та за її  межами  (Урал,Казахстан, Кольський півострів). Були досліджені процеси соціально-економічного розвитку промислових підприємств, їх кадрові ресурси, включаючи весь Криворізький регіон, формування культури управління в умовах ринку на таких містостворюючих підприємствах, як КМК «Криворіжсталь», об’єднання  «Кривбасруда», Криворізькі гірничо-збагачувальні комбінати, у результаті чого видано три монографії і відповідні плани соціально-економічного розвитку підприємств. Проводяться на суспільних началах комплексні дослідження в регіоні і в Україні по дев’яти стратегічних напрямках діяльності Інституту стратегічних досліджень і регіонального розвитку. Результати представлені на шести Міжнародних конференціях «Сталий розвиток  гірничо-металургійної промисловості» у рамках яких професор В.Ф.Капіца є керівником секції «Культурогенні і соцієтальні засади інноваційно-індустріального розвитку», а також науковим редактором відповідних збірників. Опубліковано шість збірників з об’сягом близько 200 статей, де представлені особисті концептуальні розробки В.Ф.Капіци, які лягли в основу виданих ним трьох  монографій із проблем постіндустріального розвитку суспільства. У межах указаних конференцій ним започаткований новий напрямок у дослідженнях: «Філософсько-методологічні засади інноваційного розвитку суспільства», до якого залучені всі гуманітарні кафедри університету. Професор В.Ф.Капіца є керівником секції науково-методичної ради КТУ з питань гуманітаризації навчально-виховного процесу,  а також Гуманітарного центру університету,  на основі якого створений Центр соціального аналізу і вдосконалення навчально-виховного процесу.
    Професор В.Ф.Капіца проводить велику роботу по вихованню молоді на національних і європейських традиціях. Ним розроблена концепція, стратегія і заходи з «Громадянської консолідації молоді Кривбасу», проведені відповідні міські «Круглі столи» з їх реалізації. Він проводить активну роботу по успадкуванню молоддю кращих трудових і патріотичних традицій, їх наслідуванню і соціальному розвитку молоді на основі демократичних цінностей. Він ініціював проведення в місті чисельних соціологічних досліджень, очолював міський Центр з вивчення громадянської думки, був депутатом Дзержинської райради і очолював секцію  з освіти, науки і культури, організовував перші в регіоні  науково-практичні конференції «Громадянська ініціатива інтелігенції Кривбасу» і «Розбудова громадянського суспільства в Криворізькому регіоні» (видані відповідні збірки). Професор В.Ф.Капіца  розробив науково-практичні засади Центру з соціальних проблем розвитку молоді та Інституту соціального розвитку молоді. Професор В.Ф.Капіца виступав  ініціатором проведення міських  «Круглих столів»  з проблем соціального розвитку молоді, на яких були затверджені Концепції  «Громадянська консолідація молоді Кривбасу», «Стратегії формування відповідного громадянського об’єднання, а також Заходи по їх реалізації та вирішенню основних соціальних проблем молоді Кривбасу.
    За значний вклад у розвиток науки і освіти професор В.Ф.Капіца нагороджений знаками МОН України «Відмінник освіти України, «Петро  Могила», « За наукові досягнення», а за культурний внесок в розвиток міста Кривого Рогу   нагороджений знаком «За заслуги перед містом» ІІІ і ІІ ступенів.

Список  основних науково-методологічних та навачально-методичних праць д.філос.н., професора В.Ф. Капіци

 

Єдина Країна! Единая Страна!