Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Науково-педагогічна діяльність кафедри

НАУКОВІ НАПРЯМИ
        Науково-дослідницька  робота на кафедрі ведеться по трьох фундаментальних  та  по трьох прикладних напрямах:
              
 Фундаментальний напрям:
1. Гносеологічні перетворення знання і ментально-духовне пізнання;
2. Філософсько-методологічні засади креативно-синергетичного світорозуміння;
3. Онтологія ментально-духовного буття.
               
Прикладний напрям:
1. Формування моделі молодого спеціаліста з інновацій («інноваційного спеціаліста»);
2. Розробка методики світоглядних навчальних практик у соціокультурному середовищі Криворізького національного університету;
3. Методологія впровадження світоглядних операційних практик у навчально-виховний процес.
    Науково-дослідницька робота має навчально-методичний і соціальний ефект та впроваджується в навчально-виховний процес.

 НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
      В результаті проведення наукових досліджень були опубліковані монографії:
-        Капіца В.Ф. Соціокультурні трансформації інформаційного суспільства. – Кривий Ріг, - Мінерал, 2007. - 293 с.;
-        Капіца В.Ф.  Світоглядні трансформації українського суспільства в процесі демократичних перетворень. – Кривий Ріг,- Мінерал,2008 .- 509 с.;
-        Капіца В.Ф.  Філософсько-методологічні засади креативно-синергетичного світорозуміння.- Кривий Ріг,- Видав. центр, 2009.  -273 с.;
-        Капіца  В.Ф.   Синергетика ноосфери і метафізика  знання. – Кривий Ріг , Видав. центр, 2010.- 304 с.;
-        Капіца В.Ф.  Гносеологічні перетворення знання і ноуменальне пізнання.  Духовно-цінісний аспект. Гносеологія. Ч.ІУ - Кривий Ріг:  Видав. центр, 2011.- 387с.
-        Цимбал Т.В. Людина у пошуках грунту. Київ, Кривий Ріг,-Видав. центр. 2010.- 284 с.


Навчальні посібники:
-      Моргун О.А. Розвиток національної суспільної свідомості на філософсько-світоглядних засадах європейського вибору України: навч. посібник. – Кривий Ріг, - Видав. центр,2010. – 160с.
Кафедрою завершено дослідження з проблеми онтології ,ментально-духовного буття і повністю підготовлена монографія «Онтологічні виміри буття і всеєднісна реальність сущого».
Доцент Моргун О.А  проводить дослідження з проблеми «Культура європейської свідомості» і працює над відповідною монографією.
Доцент Цимбал Т.В. здійснює дослідження в галузі буттєвісної проблематики за напрямком «Людина у пошуках етнонаціональної ідентифікації».

ПІДГОТОВКА КАДРІВ
              У разі цілеспрямованої роботи по поліпшенню  складу кафедри питома вага викладачів із науковими ступенями та званнями була підвищена з 47% до 73%.  Наукове звання доцента отримали кандидати філософських наук Моргун О.А. і Цимбал Т.В. Захистили кандидатські дисертації з правознавства Копайгора І.І. та Шурупова К.В. Поступили до аспірантури викладачі Микольченко В.С. і Чорнодід Г.С. Кандидат соціологічних наук Орлова О.І. провела  необхідну науково-методичну роботу для отримання звання доцента по кафедрі філософії

  УЧАСТЬ В ОЛІМПІАДАХ
        За останні навчальні роки  кафедрою здійснювалась робота по активному залученню студентів до республіканських олімпіад. Участь у студентських олімпіадах за останні роки взяли участь близько 250 студентів. Були проведені олімпіади з філософії і культурології (керівник Моргун О.А.), логіки (керівник Цимбал Т.В.), політології (керівники Амірова Р.І., Медведєва Л.А.), соціології (керівники Візниця Ю.В., Орлова О.І.), правознавства (керівник Копайгора І.І.), підприємницького права (керівник  Шурупова К.В.).
    За успішну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт були нагороджені дипломами студенти  Руденко О.Ю. (керівник Орлова О.І.) і Ніколайцева М.О. (керівник Візниця Ю.В.).

  УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ
          На кафедрі склалася певна система в проведені наукових та методичних конференцій:
-        це участь у щорічній Міжнародній науково-технічній конференції «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» за напрямком «Філософсько-методологічні засади інноваційного розвитку суспільства»;
-        проведення на базі кафедри міжвузівських конференцій з актуальних проблем формування сучасного світогляду українського суспільства і студентської молоді.
        По матеріалах конференцій  силами кафедри видаються збірники наукових статей  викладачів та студентів. На міжнародних конференціях  -  це збірки, в яких щорічно представляється 30-45 наукових розробок викладачів, на міжвузівських конференціях -  35-50 статей і тез.
        У минулому навчальному році (21 квітня 2011р.) кафедрою була проведена науково-методична конференція «Проблеми інноваційного розвитку сучасного суспільства»   з публікацією   63 статей,  а 28 березня 2011р. – студентська конференція «Трансформація світоглядних уявлень молоді в умовах демократичних перетворень українського суспільства» з публікацією 41 статті студентів КТУ та інших вузів міста.
        Практикується також проведення внутрівузівських студентських    конференцій у формі  «круглого столу» за проблемами:  «Дружба: етичний вимір проблеми», «Сенс життя і його  пошуки», «Філософське осягнення проблеми добра і зла» тощо ( доцент Цимбал Т.В.);  «Глобальні проблеми сучасності» (доц. Амірова Р.І. та ст.викл. Медведєва Л.А.) та інші.                                   

Єдина Країна! Единая Страна!