Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра філософії в її сучасному статусі працює з 1976 року. Але історію свого становлення і розвитку вона починає майже одночасно зі створенням на Криворіжжі першого вищого навчального закладу, який у 2012 році буде відзначати свій 90-річний ювілей.
Започаткування  кафедри філософії можна віднайти у 20-30-х роках минулого століття. У той час на основі першого досвіду викладання суспільних дисциплін створюється предметна комісія соціально-економічного напрямку. У процесі своєї роботи предметна комісія все більше набуває ознак кафедри філософсько-ідеологічного спрямування. У 1948 року створюється кафедра основ ленінізму і політекономії. У цей період кафедрою керували Я.А. Каменєв, а потім Л.Т. Пєтухов. У 1951 році вона розділяється на самостійні дві: кафедру марксизму-ленінізму та кафедру політекономії. Першу очолив О.Ф.Андреєв    (1951-1952рр.), а потім нею послідовно керували І.І.Пірогов (1952-1954 рр.), Д.С.Саранчук (1964-1965 рр.), О.Ф.Чумак (1965-1968 рр., І. П.Кучма (1968-1970 рр.).
У 1970 році кафедра марксизму-ленінізму знову розділилася на дві - на кафедру філософії і наукового комунізму (з посиленням її філософсько-методологічної складової) і кафедру історії КПРС. Завідувачами кафедри були к.ф.н., потім д.ф.н. О.Ф.Чумак (1970-1974рр.)  і к.ф.н. Б.К. Жук (1974-1976рр.). Розділившись у 1976 році на кафедру наукового комунізму (останню перейменовано було на кафедру політичної соціології) і кафедру філософії, вона потім повністю інституалізується у своєму суто філософському статусі. У цей час кафедрою завідували к.ф.н. Б.К.Жук (1976-1985 рр.) і к.ф.н. Р.М.Токарєв  (1985-1995 рр.).
  У 1995 році завідувачем кафедри стає д.ф.н., професор В.Ф.Капіца. Кафедра політичної соціології входить до складу кафедри філософії як її
секція. Професор Капіца Володимир Федорович завідує кафедрою філософії і по теперішній час. Визнаний науковець і педагогічний працівник, він має
            близько 150 наукових публікацій, з яких 14 монографій, вісім навчальних посібників і 15  науково-методичних збірників в якості автора і наукового редактора.
 На кафедрі нині, де на постійній основі працює 11  викладачів (з них вісім   мають наукову ступінь і звання), викладаються навчальні дисципліни з філософії, соціології, політології, релігієзнавства, культурології, етики та естетики, правознавства, підприємницького   та адміністративного права. Усі вони мають достатнє навчально-методичне забезпечення. Плідну роботу в цьому напрямку проводить кабінет кафедри філософії ( зав. кабінетом В.В.Васильченко).
 За останній час кандидатські дисертації захистили  І.І.Копайгора і К.В.Шурупова;  к.ф.н. О.А.Моргун і Т.В. Цимбал присвоєно звання доцента.
 На кафедрі протягом 70-80-х років формується і стверджується наукова школа з культури трудової діяльності та соціокультурного розвитку суспільства. Карта наукових досліджень, окрім Кривбасу й України, охоплює Кольський півострів, Урал, Казахстан. Об'єктами дослідження стали найпотужніші виробничі колективи, де вивчалася трудова активність і мотивація робітників, кадрова мобільність, професійно-ціннісна орієнтація, культура управління. У 90-х роках активно досліджувалися соціально- економічні процеси перетворень та суспільні трансформації в аспекті демократичних надбань і громадянської  культури суспільства. Плідний внесок у розвиток кафедри здійснювали науковці і викладачі:  к.ф.н. Л.Л.Каган, І.А.Бадиця, В.Л. Мокряк, В.М.Шилов, О.С.Горбунов і Л.С.Горбунова; інженер-соцілог В.В.Васильченко.
За часів демократичних перетворень в Україні на кафедрі поглиблюються дослідження з питань духовно-ціннісних засад філософської онтології, гносеології, соціальної філософії та філософсько-культурологічних засад інформаційного суспільства (проф. В.Ф.Капіца), політичної культури пострадянських суспільств (доц. В.О.Веденєєв), філософії сучасного права в Україні та Євросоюзі (проф. В.Ф.Капіца та І.Д. Копайгора) ,культури національної  і європейської свідомості (доц. О.А.Моргун), культури людського буття (доц.Т.В.Цимбал). Для практичного впровадження цих концептуальних розробок  у громадську життєдіяльність регіону були проведені перші загальноміські конференції: „Громадянська ініціатива інтелігенції Кривбасу у формуванні культурно- індустріального обличчя регіону XXI сторіччя" (2000 р.) та „Розбудова громадянського суспільства в Криворізькому регіоні" (2002 р.). На базі кафедри філософії створений Центр з питань гуманітаризації навчально-виховного процесу і проведені науково-методичні конференції з практичної гуманітаризації (2000-2011рр.) за темами:
„Проблеми практичної гуманітаризації навчання і виховання";
„Проблеми регіональної підготовки спеціалістів";
„Шляхи вдосконалення системи безперервної освіти";
„Соціокультурний і постіндустріальний розвиток Кривбасу" ;
„Філософсько-методологічні засади нової освітньої системи,
згідно з Болонською угодою»;
«Світоглядні трансформації сучасного суспільства»;
«Трансформація світоглядних уявлень молоді в умовах демократичних перетворень українського суспільства»;
«Проблеми інноваційного розвитку сучасного суспільства».
 Матеріали і розробки конференції по постіндустріальному розвитку та його розгалуженню закладені в основу таких інноваційних напрямків роботи кафедри, як «Культурогенні і соцієтальні засади індустріально-інноваційного розвитку» та «Інноваційний розвиток сучасного суспільства». Відповідні розробки представлені   на семи Міжнародних  конференціях «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості" кількістю 250 статей та наукових матеріалів,  надрукованих окремими збірниками (наук. ред. проф. В.Ф.Капіца). Діяльність кафедри філософії з практичної гуманітаризації в регіоні була схвалена Радою ректорів Дніпропетровської області і рекомендована до поширення.  У 2006 році на методологічних розробках кафедри створюється університетський Центр соціального аналізу і вдосконалення навчально-виховного процесу. Ним проведено 45 конкретно-соціологічних досліджень із найрізноманітніших напрямів університетської життєдіяльності та розробляються принципово нові моделі молодого спеціаліста.
 Для громадянського згуртування Криворізького регіону, особливо в період активізації суспільно-політичних процесів, за ініціативою кафедри філософії був створений і нині діє соціологічний центр Стратегічного аналізу і вивчення громадської думки. Кафедра проводить системні політологічні та соціологічні дослідження для міста та його районів, апробує інноваційні методи і розробки на базі Дзержинського району, в якому знаходиться Криворізький технічний університет. У перспективі кафедра планує розробити методологічні засади по створенню суспільного Інституту стратегічних досліджень і регіонального розвитку та Інституту соціального розвитку молоді.
Період активного розвитку кафедри охоплює проміжок часу в     63 роки  (1948-2011рр.), її інституалізація в якості  кафедри філософії – З5 років(1976-2011рр.).  За  час свого культурно-історичного розвитку кафедра  виконала 12 таких важливих завдань у межах ВНЗ, міста, області та України:
Для набуття нового якісного стану вирішувати на  філософсько-методологічному підґрунті масштабні суспільні завдання і перш за все - проблему соціокультурного та соціально-економічного розвитку. Цей період охоплює 50-і - 60-і роки науково-дослідницької інституалізації кафедри.
1.      Створення перших у регіоні та країні планів соціально-економічного розвитку підприємств Кривбасу, Уралу, Казахстану, Кольського півострова. Це припадає на 60-і роки минулого століття, коли відбулася соціально-методологічна та методична інституалізація  кафедри.
2.      Розробка перших моделей студента внз та молодого спеціаліста з відповідними програмами світоглядного розвитку та світоглядно- професійними характеристиками: 70-ті роки минулого століття, коли відбулася навчально-виховна інституалізація кафедри.
3.      Дослідження проблем формування світоглядної культури особистості і духовно-творчої самореалізації молодих фахівців  протягом 80-х років та початку 90-х років. Цей напрямок діяльності кафедри очолив проф. Капіца В.Ф.; сьогодні ці дослідження поширюються на систему національної вищої освіти і все суспільство.
4.      Акумуляція зусиль на проблемі гуманітаризації навчально- виховного процесу. Ця робота розпочалася зі створення в середині 80-х років Ради кафедр суспільних наук, а потім була продовжена в середині 90-х років зі створення Центру гуманітаризації на базі кафедри філософії та проведення з кінця 90-х років по 2006 рік циклу міжвузівських науково-практичних конференцій з проблеми „Практична гуманітаризація  навчально-виховного процесу" (ініціатор, керівник і редактор науково-методичних збірок проф. В.Ф.Капіца).
5.      У цей же період (2005-2011рр.) розпочалися перші науково-методологічні дослідження з проблем демократизації вищої освіти, виходячи з європейського досвіду та особливостей української національної культури (2005- 2011рр).
6.      Проведення перших наукових досліджень із проблем розвитку Криворізького регіону в ринкових умовах (Інгулецький ГЗК, „Криворіжсталь", Криворізький залізорудний комбінат та інші).
7.              Були проведені дослідження по вивченню поведінки молодих спеціалістів на ринку праці на  базі створеної  відповідної лабораторії при АГН України.
8.              Розробка проектів практичної гуманітаризації в широкому контексті постіндустріального розвитку Кривбасу і  концепції регіональної освіти зі    становленням КТУ  регіональним освітянським центром, а потім Криворізьким національним університетом.
9.              Розробка методологічних і науково-практичних засад формування української національної свідомості і світогляду (як у молодих людей, так і в суспільстві загалом) у контексті української національної ідеї.  Видання з цього приводу кількох монографій та навчальних посібників за авторством проф. В.Ф.Капіци і доц. .О.А.Моргун із розвитку національної свідомості на світоглядних засадах європейського вибору України. 3 початку 2000 року починається розробка такої фундаментальної і вкрай важливої для національного процесу України проблеми, як становлення інформаційного суспільства в системі культури і культурно-інформаційної суспільної системи, а в межах внз - інформаційної культури студентської молоді.
10.       Вивчення соціокультурних трансформацій європейських країн, європейського права та розвитку світоглядних уявлень інформаційної культури студентів у контексті загально-європейської інтеграції. Була проведена організація  на науково-методологічній базі кафедри  університетського  Центру соціального аналізу і вдосконалення навчально-виховного процесу.
11.       Розробка методології „інтегрованого" новітнього світогляду загальноєвропейського зразка в контексті Болонської угоди.
Представлення  одержаних результатів  на вченій раді КТУ і проведення міжвузівської конференції „Актуальні питання підготовки фахівців у контексті Болонського процесу". Постановка питання про формування європейських світоглядних уявлень у студентської молоді   в розширеному форматі    ВНЗ – Криворізького національного університету.
Загалом кафедра філософії має чітку стратегію і перспективу свого розвитку. Кафедра повністю оновила свій кадровий склад, 73% викладачів мають науковий ступінь і звання. На кафедрі ствердилась  наукова школа з проблем розвитку світоглядної культури.
 У перспективі на базі  кафедри  філософії та інших гуманітарних кафедр планується створення гуманітарного інституту Криворізького національного університету та Інституту молоді. Розроблена  концепція з соціального розвитку молоді та відповідні заходи з її реалізації. Створена регіональна молодіжна організація «Громадянська консолідація молоді Кривбасу».

Єдина Країна! Единая Страна!