Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Федько М. Б.

Федько Михайло Борисович

Народився 9 грудня 1960 р. в м. Кривий Ріг в родині службовців. Після закінчення у 1977 р. загальноосвітньої середньої школи майже рік пропрацював лаборантом у відділі механізації гірничих робіт Науково-дослідного гірничорудного інституту. В 1978 р. вступив до Криворізького гірничорудного інституту на гірничий факультет за спеціальністю «Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин», який закінчив у 1983р.

Після закінчення КГРІ згідно розподілу був залишений для роботи у «Проблемній лабораторії фізико-технічних проблем розробки рудних родовищ», де пройшов шлях від стажиста-дослідника до старшого наукового співробітника.

У 1993 р. вступив до денної аспірантури Криворізького гірничорудного інституту при кафедрі підземної розробки родовищ корисних копалин, яку закінчив у 1996 р. Того ж року захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології відробки крутоспадних паралельно-зближених покладів» (науковий керівник проф. Фаустов Г.Т.).

З початку 1997 р. був прийнятий на роботу на кафедру підземної розробки родовищ корисних копалин Криворізького технічного університету на посаду асистента, де працює й до цього часу. З 2002 р. – доцент кафедри.

З 1997 по 2005 рр. працював за сумісництвом в Академії гірничих наук України (АГНУ). У 2000 р. був обраний Головним вченим секретарем АГНУ й працював на цій посаді 5 років.

З 2003 по 2008 рр. був членом та головою експертних комісій МОН України з акредитації та ліцензійної експертизи вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації. Член Науково-методичної ради КТУ (входить до складу постійно діючої комісії з питань організації дипломного проектування та підвищення якості підготовки фахівців).

М.Б. Федько є автором понад 50 наукових праць (з них 33 – друковані) та 21 авторських свідоцтв СРСР та патентів України, близько 20 навчально-методичних розробок для студентів КТУ за спеціальностями «Підземна розробка родовищ корисних копалин» та «Охорона праці у гірничому виробництві». У 2010 р. видано навчально-методичний посібник «Розрахунки основних виробничих операцій, процесів та систем розробки рудних родовищ» з грифом МОН України згідно листа МОНУ №1/11-6255 від 29.07.09 р. (співавтор проф. В.К.Мартинов).

У 2001 р. був обраний Член-кореспондентом АГН України, відзначений двома грамотами міністерства освіти та науки України (2008 і 2009 рр.), нагороджений ювілейною медаллю з нагоди 20-річчя заснування АГНУ.

Веде активну науково-дослідну роботу за наступними напрямами:

1. Удосконалення технологічних схем видобування багатих залізних руд підземним способом.

2. Технологія підземного видобутку магнетитових кварцитів із складуванням у виробленому просторі відходів гірничого виробництва.

3. Попереднє збагачення бідних залізних руд.

4. Удосконалення технології відбійки дуже міцних руд концентрованими зарядами.

СТАТТІ:

1. Влияние подземного предварительного мокрого обогащения магнетитовых кварцитов шахтной добычи на эффективность производства железорудного концентрата // Сб. докладов 5-го Междунар. симпозиума «Качество – 2008»: Сб. науч. трудов – Кривой Рог, 2008. – С. 70-75. (співавтори Ю.П. Капленко, С.А. Мельничук, А.В. Мельничук).

2. Особенности отработки потолочины в условиях заполнения камеры отходами сухого обогащения // Разраб. рудн. месторожд. – Кривой Рог: КТУ, Вып. 93. – 2009. – С. 60-64 (співавтор Безверхий С.В.).

3. Усовершенствование технологии отработки руд в условиях ш. «Ново-Константиновская» // Гірничо-металург. комплекс : досягнення, проблеми та перспективи розвитку / Матер. міжнар. наук.-техн. конф. 12-16 травня 2009 р. – Кривий Ріг, Видавн. центр КТУ, 2009. – С. 17 (співавтор Карабіло П.П.).

4. Совершенствование технологии отработки крутопадающих залежей с подэтажной выемкой // Гірничо-металург. комплекс : досягнення, проблеми та перспективи розвитку / Матер. міжнар. наук.-техн. конф. – Кривий Ріг, Видавн. центр КТУ, 2010. – С. 15 ( співавтор Кочмін А.С.).

5. Удосконалення систем розробки з підповерховим обваленням руди / Вісник КТУ.–Вип. № 29.–Кривий Ріг, 2011.-С. 40– 43 (співавтор Зенюк Д.Ф.).

6. Розробка технології підземного видобутку магнетитових кварцитів із складуванням у виробленому просторі відходів гірничого виробництва/ Тези між нар. наук.-техн. конфер. «Гірничо-металургійний комплекс: досягнення, проблеми та перспективи розвитку. - Кривий Ріг, КТУ, 2011. – С. 9 -10 (співавтор Брижевський Є.М.).

7. Підвищення якості рудної маси при вдосконаленні системи розробки підповерхового обвалення руди на підконсольний компенсаційний простір/ Качество минерального сырья: Сб. науч. трудов. – Кривой Рог, КТУ, 2011.- С. 258 – 261 (співавтор Зенюк Д.Ф.).

8. Разработка технологии подземной добычи магнетитовых кварцитов с последующим складированием отходов их обогащения в выработанном пространстве в условиях Криворожского бассейна // Проблемы недропользования: Сб. науч. трудов. Часть 1. - Санкт-Петербургский горн. ин-т (техн. ун-т). – СПб, 2011. – С. 69 – 72 (співавтор Брижевський Є.М.).

9. Дослідження показників вилучення руди при системі підповерхового обвалення із застосуванням самохідних НДМ // Матеріали міжнар. наук.-техн. конфер.: Сталий розвиток промисловості та суспільства. Т. 1. – Кривий Ріг : КНУ, 2012. – С. 10 – 11 (співавтор Команенков А.В.).

10. Оптимизация параметров системы подэтажного обрушения с использованием самоходных ПДМ в условиях шахт Кривбасса // Проблемы недропользования: Сб. науч. трудов. Часть 1. – Санкт - Петербургский СПб, 2012. – С. 176 - 178 (співавтор Команенков А.В.).

11. Комбінований спосіб доставки рудної маси при відпрацюванні потужних рудних покладів / Гірничий вісник: наук.-техн. збірник. – Кривий Ріг: КНУ, Вип.. 95 (1). – 2012. – С. 165 – 168 (співавтори: Зенюк Д.Ф., Хівренко О.Я., Тарасютін В.М.).

12. Перспективы использования бестротиловых ВВ на рудниках с под-земной добычей полезных ископаемых / Науковий вісник НГУ, № 1, 2013. – С. 42 – 46 (співавтори Ступнік М.І., Калініченко В.О., Мірченко Є.Г.).

13. Влияние напряженно-деформированного состояния массива горных пород на технологию отбойки урановых руд / Науковий вісник НГУ, № 2, 2013. – С. 68 – 71 (співавтори Ступнік М.І., Калініченко В.О., Мірченко Є.Г.).

14. Вплив режиму торцевого випуску рудної маси з використанням самохідних НДМ на показники її вилучення // Матеріали міжнар. наук.-техн. конфер.: Сталий розвиток промисловості та суспільства. Т. 1. – Кривий Ріг : КНУ, 2013. – С. 16 – 17 (співавтор Команенков А.В.).

ПАТЕНТИ:

1. Патент України на корисну модель № 38641 «Спосіб розробки пластоподібних крутоспадних рудних покладів» (співавтор Зенюк Д.Ф.) – 2008р.

2. Патент України на корисну модель № 40073 «Спосіб відбійки вертикальними концентрованими зарядами» (співавтор Капленко Ю.П.) -2009р.

3. Патент України на корисну модель № 40075 «Спосіб відбійки руди концентрованими зарядами» (співавтор Капленко Ю.П.) -2009р.

4. Патент України на корисну модель № 53675 «Спосіб відпрацювання стелини» (співавтор Безверхий С.В.) – 2010р.

5. Патент України на корисну модель № 54449 «Спосіб проведення виробки в нестійких породах» (співавтор Безверхий С.В.) – 2010р.

6. Патент України на корисну модель № 64992 «Спосіб розробки потужних пластоподібних крутоспадних рудних покладів» (співавтор Зенюк Д.Ф.) – 2011р.

7. Патент України на корисну модель № 66424 «Спосіб відбійки руди концентрованими зарядами» (співавтор Федько Д.М.) – 2011р.

8. Патент України на корисну модель № 68693 «Спосіб відпрацювання крутоспадних рудних покладів з недостатньо стійкими вміщуючими породами» (співавтори: Ступнік М.І., Хівренко О.Я., Калініченко В.О., Тарасютін В.М.) – 2011р.

9. Патент України на корисну модель № 68695 «Спосіб відпрацювання крутоспадних рудних покладів з недостатньо стійкими вміщуючими породами» (співавтори: Ступнік М.І., Хівренко О.Я., Калініченко В.О., Тарасютін В.М.) – 2011р.

10. Патент України на корисну модель № 73747 «Спосіб утворення компенсаційного простору у очисному блоці при підземній розробці рудних покладів» (співавтори: Ступнік М.І., Калініченко В.О., Кривенко Ю.Ю., Янов Є.К.) – 2012р.

11. Патент України на корисну модель № 75110 «Комбінований спосіб доставки рудної маси при підземній розробці крутоспадних потужних рудних покладів» (співавтори: Зенюк Д.Ф., Рябець В.В., Хівренко О.Я., Тарасютін В.М.) – 2013р.

Єдина Країна! Единая Страна!