Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра геології і прикладної мінералогії

Завідувач  доктор геолого-мінералогічних наук, професор

ЄВТЄХОВ Валерій Дмитрович 

Кафедра геології і прикладної мінералогії є наступницею кафедри геології Криворізького гірничорудного інституту, яка була створена в 1930 р. за ініціативою відомого дослідника залізорудних родовищ Криворізького басейну Едуарда Карловича Фукса. Він був її першим завідувачем. В 1947 р. на базі кафедри геології були створені дві кафедри: кафедру мінералогії очолив В.В.Бєсєдін, кафедру загальної геології – запрошений з Воронезького університету член-кореспондент АН Узбецької РСР доктор геолого-мінералогічних наук професор В.П.Смірнов. В подальшому дві кафедри спільно готували фахівців за спеціальністю „Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин». В 2009 р. дві кафедри були об’єднані в кафедру геології і прикладної мінералогії.

В поточний час на кафедрі працюють 12 викладачів і 3 навчально-наукових співробітники. Кафедра відноситься до небагатьох кафедр з університетів України, всі викладачі яких мають наукові ступені і звання.

Персональний склад кафедри

Характеристика спеціальності

Відеоматеріли щодо спеціальності "Науки про землю"

Презентація

Діяльність кафедри скерована на підготовку фахівців за спеціальністю 103 "Науки про Землю" за освітньою програмою «Геологія».

Освітній рівень – бакалавр; освітня кваліфікація – бакалавр геології; термін навчання – 4 роки (денна форма), 5 років (заочна форма)

Освітній рівень – магістр; освітня кваліфікація – магістр геології; термін навчання – 1,4 роки (денна і заочна форма)

Освітній рівень – доктор філософії; освітні програми «Мінералогія, кристалографія» і «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин»; освітня кваліфікація – доктор філософії в геології; термін навчання – 4 роки (денна і заочна форма)

 Наукова робота

Основними напрямками наукової роботи кафедри є дослідження стратиграфії, тектоніки, історії геологічного розвитку, металогенії регіонів, теоретичної і прикладної мінералогії докембрійських залізисто-кремнистих і вміщуючих їх формацій, комплексне використання мінерально-сировинної бази родовищ, мінералогічне обґрунтування ефективних технологій повторної переробки відходів промислових підприємств, петрології кристалічних утворень докембрію, золотоносності і рідкіснометальності геологічних формацій, а також екологічної геології гірничодобувних регіонів.

 Про ефективність наукових досліджень кафедри свідчить науковий доробок її викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів – за 80 років опубліковані понад 1000 наукових статей і видані понад 50 монографій.

 За останні 50 років співробітниками і аспірантами кафедри були захищені 7 докторських і 76 кандидатських дисертацій, у тому числі 11 іноземними аспірантами.

 Традиційним є високий рівень студентської наукової роботи. Протягом останніх 30 років студенти-геологи самостійно або у співавторстві опублікували близько 70 наукових робіт. За цей же час 38 студентів під науковим керівництвом викладачів кафедри стали переможцями або призерами Всеукраїнських (а до 1992 року Всесоюзних) конкурсів студентських наукових робіт, а також Всеукраїнських (Всесоюзних) студентських олімпіад з геології.

Наукові праці співробітників кафедри

Навчальна і наукова база кафедри –одна з кращих в університетах України. У 24 навчальних і науково-дослідних лабораторіях кафедри проводяться лекції і лабораторні роботи з 20 навчальних дисциплін. При кафедрі діє навчально-дослідний мінералогічний музей імені академіка О.С.Поваренних. У своїх експозиціях і фондах він має близько п'яти тисяч зразків мінералів, гірських порід і корисних копалин з усіх континентів планети. Музей став джерелом для започаткування експозицій геолого-мінералогічного музею Криворізького технічного університету, який має статус «Національного надбання України».

Геолого-мінералогічний вісник

З 1999 року кафедра видає офіційно визнаний Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України фаховий журнал “Геолого-мінералогічний вісник Криворізького технічного університету”.  З червня 2012 р. журнал носить назву "Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету". Сторінка з нашим журналом на сайті бібліотеки ім. В.Вернадського за цим посиланням http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=gmvknu

Туризм

Кафедра є базою клубу туристів і альпіністів університету „Моноліт”. Члени клубу беруть участь у спортивних туристських походах і сходженнях на вершини в горах Криму, Кавказу, Уралу, Тянь-Шаню, Паміру, Карпат та інших регіонів.Студенти-геологи беруть участь і організують спільно з викладачами і співробітниками кафедри екскурсі до найвизначніших геологічних об’єктів України – родовищ, гірських масивів  тощо.

 

 

 
           

Захист дипломних проектів 2016-2017 н.р.

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!